Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Haarlem

VOOR JEZELF, VOOR ELKAAR

Overzicht

Haarlem is een fijne stad om te wonen, te werken, op te groeien en te ontspannen. Toch staat ook onze stad voor uitdagingen: toegankelijk onderwijs en zorg voor iedereen. Voldoende woningen zodat iedereen kan wonen. Veiligheid in alle buurten, zeker ook als het gaat om verkeersveiligheid. Goede voorzieningen, zoals winkels, cultuur, buurtcentra enzovoorts. De zekerheid van de gemeente als bondgenoot wanneer iets in het leven niet zo loopt als gehoopt. Groene buurten met veilige speelplekken voor de kleintjes en hangplekken voor jongeren.

Wij willen dat Haarlem er is voor álle Haarlemmers, van jong tot oud, van rijk tot arm, van middenstanders tot mensen met een arbeidsbeperking. Voor Haarlemmers met welke achtergrond dan ook. Haarlem voor jou, voor elkaar, omdat we weten dat het gemeenschappelijk belang van velen groter is dan de optelsom van het eigen belang van iedereen.

Lees daarom ons verkiezingsprogramma!!

Download ons verkiezingsprogramma

1. Frits Garretsen

Meer informatie

2. Sibel Ozogul-Ozen

Meer informatie

3. Anne Feite Bloem

Meer informatie

4. Corine Eckhard

Meer informatie

5. Bart Jonkers

Meer informatie

6. Hilde Moison

Meer informatie

7. Robin Molenaar

Meer informatie

8. Ruud de Vos

Meer informatie

9. Anna van den Berg

Meer informatie

10. Harry Aukes

Meer informatie

11. Eva Gerrebrands

12. Cees Balk

13. Anne Romein

14. Herco Lim

15. Tineke van Beers

16. Fred Spaansen

17. Ralf de Groot

18. Henk Blokzijl

19. Peter Hofman

20. Lard van der Pal

21. Robert van Vliet

22. Rob Hoogstraten

23. Bastiaan van Apeldoorn

24. Arda Gerkens

25. Renske Leijten

Meer betaalbare woningen

De afgelopen jaren zijn de wachtlijsten voor een huurwoning gestegen tot meer dan 7 jaar gemiddeld, en de markt voor koopwoningen is helemaal overspannen. De komende tijd moeten er minstens 15.000 woningen bijgebouwd worden

Veilige groene buurten

Het is heerlijk wonen in Haarlem, maar het kan veel beter! Meer groen in de buurten, meer 30km-zones, en meer politie en handhaving

Zorg en ondersteuning

De zorg besteden we niet meer aan en het winstoogmerk gooien we eruit. Dan hebben we meer geld voor mensen die zorg nodig hebben en de mensen die het werk doen. Dit geldt ook voor de jeugdzorg.

Gemeente die luistert

Veel Haarlemmers komen met ideeën naar de gemeenteraad, maar daar wordt onvoldoende naar geluisterd. Uiteraard geldt ook dat als je de gemeente nodig hebt voor inkomen of simpelweg een vergunning, dat je dan goed en snel geholpen wordt.

Investeer in Onderwijs

Er komen steeds meer jonge Haarlemmers, die allemaal goede scholen en onderwijs nodig hebben! 

Inleiding

Haarlem is een fijne stad om te wonen, werken, op te groeien en te ontspannen. Toch staat ook onze stad voor uitdagingen: toegankelijk onderwijs en zorg voor iedereen. Voldoende woningen zodat iedereen kan wonen. Veiligheid in alle buurten, zeker ook als het gaat om verkeersveiligheid. Goede voorzieningen, zoals winkels, cultuur, buurtcentra enzovoorts. De zekerheid van de gemeente als bondgenoot wanneer iets in het leven niet zo loopt als gehoopt. Groene buurten met veilige speelplekken voor de kleintjes en hangplekken voor jongeren.

Wij willen dat Haarlem er is voor álle Haarlemmers, van jong tot oud, van rijk tot arm, van middenstanders tot mensen met een arbeidsbeperking. Voor Haarlemmers met welke achtergrond dan ook. Haarlem voor jou, voor elkaar, omdat we weten dat het gemeenschappelijk belang van velen groter is dan de optelsom van het eigen belang van iedereen.

Solidariteit bestaat niet alleen tussen mensen onderling maar ook tussen mens en natuur. Tussen de huidige en toekomstige generaties. Grondstoffen raken op, het klimaat verandert, daarom moet nu ook in Haarlem een begin worden gemaakt met de duurzame revolutie.   

De SP is de partij voor samenleven, voor gemeenschapszin. Wij wijzen het ‘zoek het zelf maar uit beleid’ sterk af. Juist dan ontstaat er een recht van de sterkste, die de weg weet in de gemeentelijke bureaucratie. Kracht van de gemeenschap ligt in de buurten van Haarlem. Daarom moeten buurten niet alleen meer betrokken worden bij wat er in de buurt gebeurt, maar ook het recht op initiatief krijgen om met de buurt verbeteringen af te dwingen. Initiatieven van mensen in de buurt voor meer groen, een speeltuin voor hun kinderen, voor een verkeersveiliger straat hebben voorrang boven autotunnels die meer dan 600 miljoen kosten, op te brengen door de belastingbetaler. Ook moeten Haarlemmers besluiten kunnen aanvechten via bindende lokale referenda.

Omdat er in Haarlem grote woningnood is, zeker onder jonge mensen die een toekomst willen opbouwen, willen wij dat er minimaal 15.000 woningen bij komen voor 2025. Zeventig procent daarvan moet betaalbare huur of koop zijn, want dure woningen heeft Haarlem al genoeg.

Voor de jeugdzorg, de thuiszorg, groen onderhoud, vuilophaal en sportgelegenheden geldt dat de gemeenten niet alleen randvoorwaarden moet stellen en via dure procedures door private partijen moet laten uitvoeren, maar er werk van moet maken de organisatie weer in eigen hand te nemen. Dat is goedkoper, dan zijn we flexibeler om de organisatie aan te passen als dat nodig is.

Wil jij ook een gemeente die mensen helpt en initiatieven uit een buurt beloont, niet voor een gemeente, die bureaucratisch is met een oerwoud van ingewikkelde regels. Stem dan SP, voor jezelf, voor elkaar, voor Haarlem. Voor een zorgzaam, veilig en groen Haarlem. 

1 Haarlem voor iedereen

Uit onderzoek door de gemeente (2016) blijkt dat Haarlemmers zich het meeste zorgen maken over de groeiende ongelijkheid in de stad. Haarlem voor iedereen betekent dat juist de gemeente oog moet hebben voor de gelijkwaardigheid van mensen. Iedere Haarlemmer moet dezelfde kansen hebben om zich te ontwikkelen, heeft recht op werk, op goed onderwijs, op een betaalbare en passende woning. De groeiende ongelijkheid is het gevolg van het beleid van de kabinetten Rutte en de gemeente kan een goede rol spelen om de groeiende ongelijkheid aan te pakken. Om te beginnen om te zorgen dat kinderen die opgroeien in armoede daardoor zo min mogelijk achterstand oplopen. Dat kan via inkomensondersteuning voor de ouders, maar ook door te zorgen voor schoolspullen, een sportlidmaatschap en een zwemdiploma voor alle kinderen. Sommige zaken zijn gerichte ondersteuning, andere zaken kunnen via algemene voorzieningen lopen. Door schoolzwemmen op alle scholen mogelijk te maken, profiteren alle kinderen in Haarlem.

Ongelijkheid mag echter nooit voortkomen uit discriminatie. Iedereen, van welk geloof, welke achtergrond, welke geaardheid hebben dezelfde rechten op werk, een huis, onderwijs en op een passende woning als anderen. Discriminatie, in welke vorm dan ook, zal daarom even hard worden bestreden als ongelijkheid.

Mensen gaan aan de slag, de gemeente heeft de taak om oog te hebben voor werk bij aanbestedingen van opdrachten aan derden. Ook moeten mensen met een beperking zoveel mogelijk kunnen meedoen met de maatschappij, of door het hebben van een baan of in een beschutte werkplek of door deel te nemen aan dagbesteding. Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt komt er voor werkgevers een loonkostensubsidie tegenover. Het Rijk noemt dit garantiebanen.

Werk

 • Werk moet zeker zijn en daarom stelt de gemeente de eis dat bij alle gemeentelijke opdrachten aan derden dat minstens 95% van het personeel in vaste dienst is. Een andere voorwaarde bij aanbestedingen is dat 10% van de banen bestemd is voor jongeren die net van een vakopleiding komen en bijvoorbeeld als leerling- timmerman aan het werk willen gaan. Zij werken (betaald) vier dagen in de week en gaan een dag in de week naar een Regionaal Opleidingscentrum (ROC), waar zij verder worden geschoold.
 • Werkervaringsplaatsen voor jongeren die moeilijk aan het werk komen. De gemeente maakt samen met Haarlemse werkgevers een plan om jonge mensen via werkervaring weer perspectief op een echte baan te geven.
 • De sociale werkplaats Paswerk blijft een belangrijke rol vervullen voor mensen met een beperking. Door hun ervaring en deskundigheid kunnen de medewerkers van Paswerk het goed inschatten bij wat voor een soort bedrijf en bij wat voor soort werk iemand het beste past. De SP wil daarom dat mensen met een beperking die nog kunnen werken eerst een periode bij Paswerk werken voordat zij bij een “reguliere” werkgever worden uitgeplaatst.
 • Paswerk is ook een reguliere werkgever. Dankzij de SP heeft Paswerk nu ook mensen met een garantiebaan in dienst. Het aantal garantiebanen moet bij Paswerk worden uitgebreid.
 • Er zijn ook mensen met een beperking die niet in staat zijn om bij een werkgever te werken. Zij komen in aanmerking voor een zogenoemde beschutte werkplek. De sociale werkplaats blijft die beschutte werkplekken aanbieden.
 • De pensioengerechtigde leeftijd gaat verder omhoog. Veel werkzoekende 55 plussers komen moeilijk aan een baan. De gemeente moet projecten subsidiëren, waar ouderen, die langdurige werkloos zijn, aan het werk kunnen tegen betaling van het CAO loon.

Onderwijs

 • Kinderen horen op school! Het mag niet voorkomen dat een kind thuis zit omdat er geen plaats is op een school van passend onderwijs. De gemeente neemt hier een actieve rol.
 • Kinderen op de basisschool dienen zoveel mogelijk in de eigen buurt op school te gaan.
 • Kinderen die van huis uit een achterstand hebben, moeten in staat worden gesteld om op school die achterstand in te halen door extra bijlessen en begeleiding.
 • Sommige kinderen krijgen een te laag schooladvies omdat hun ouders hen niet ondersteunen, bijvoorbeeld bij het maken van huiswerk. Soms kunnen de ouders dat ook niet omdat ze de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn. Het schooladvies moet daarom rekening houden met de thuissituatie van de kinderen.
 • Schoolzwemmen, juist voor de kleinere kinderen, wordt weer ingevoerd, zodat alle kinderen in Haarlem leren te zwemmen. Lichamelijke oefening wordt weer verplicht voor minimaal vier uur in de week. De SP is voor scholen die voorlichting geven over sportmogelijkheden, bewegingsleer en gezonde voeding.
 • Het openbaar onderwijs legt regelmatig verantwoording over de besteding van de publieke gelden en de kwaliteit van het onderwijs af aan de gemeenteraad.
 • Klachten van ouders over de kwaliteit van het openbaar onderwijs (waaronder pesten) worden gericht aan en afgewikkeld door de verantwoordelijk wethouder.
 • Het lotingsysteem voor de middelbare scholen dient eerlijk te zijn, zodat ieder kind evenveel kans heeft op de school naar zijn keuze.
 • Stageplekken. Haarlemse jongeren die een MBO of HBO opleiding volgen moeten gedurende hun studie stage lopen en die is soms moeilijk te vinden. De gemeente maakt samen met instellingen en werkgevers goede afspraken voor stageplekken.
 • Het project van de gemeente om jongeren met veel schulden helpen hun leven weer financieel op de rit te krijgen moet worden uitgebreid. Iedere jongere met financiële problemen moet worden geholpen.
 • De SP is voor een universiteit in Haarlem, maar dan wel een universiteit die voor een ieder toegankelijk en betaalbaar is. In Haarlem is geen plaats voor een elitair college, waar het collegegeld hoger is dan op de gewone universiteit en waar commercieel denken leidt tot het aantrekken van zoveel mogelijk expats.

Jong en oud

 • Voor jonge kinderen en jongeren komt voldoende ruimte in de buurt. Om te spelen, te hangen en veilig te kunnen buitenspelen. Per buurt wordt er een plan gemaakt met buurtbewoners om te zorgen voor passende plekken en toezicht.
 • Veel Haarlemse jongeren gaan uit in Amsterdam. Het aantal nachttreinen moet daarom worden uitgebreid.
 • Veel ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen of in elk geval in hun eigen buurt. Om dat mogelijk te maken gaan we initiatieven voor buurtzorghuizen mogelijk maken door samen te werken met woningbouwcorporaties en zorginstellingen.
 • Daarnaast moeten er voldoende seniorenappartementen zijn in zowel de goedkope als de dure segmenten van de woningmarkt en in alle wijken van Haarlem. In of in de directe omgeving  van seniorenappartementen is zorg voorhanden en zijn gemeenschapsvoorzieningen. Goede voorbeelden daarvan zijn Kinheim en de Blinkert.
 • In Haarlem zijn 48 hofjes, voornamelijk gesitueerd in het centrum. In deze hofjes vormen alleenstaande ouderen samen een gemeenschap. Er moeten ook in andere wijken in Haarlem van dit soort hofjes komen.
 • Bij de dagbesteding moet rekening worden gehouden met ouderen die in een andere cultuur zijn opgegroeid en niet of slecht Nederlands spreken. Er zijn begeleiders die hun taal spreken of verstaan, zoals Turks of Marokkaans.
 • Veel hulpbehoevende ouderen maken gebruik van voorzieningen als de thuiszorg, dagbesteding en het doelgroepenvervoer. De eigen bijdrage wordt afgeschaft.
 • Het openbaar vervoer voor ouderen boven de 65 jaar wordt binnen Haarlem gratis. De voorbeeldfunctie is daarbij belangrijk. Als opa en oma met de kleinkinderen met de bus of trein gaan, zijn de ouders ook meer geneigd het openbaar vervoer te nemen. Verder is het een maatregel om de eenzaamheid van ouderen met alleen AOW tegen te gaan.

2 Haarlem om te wonen

De wachtlijst voor een betaalbare huurwoning moet de komende vier jaar worden gehalveerd. Ook een politieagent of een onderwijzer moet in Haarlem kunnen blijven wonen. Voorkomen moet worden dat de lage en middeninkomens de stad worden uitgejaagd. Buurten zijn zoveel mogelijk gemengd, want samenleven brengt mensen samen. Jong en oud, van verschillende opleidingen en achtergronden. Buurten zijn veilig en schoon.

 • Goed wonen betekent in de eerste plaats dat voor iedere Haarlemmer een passende en betaalbare woning te vinden is.
 • Met elkaar wonen, brengt mensen dichterbij. Daarom moet ieder nieuwbouwproject opgebouwd zijn met 50% betaalbare huur, 20 % vrije sector huur tot 950 euro per maand en 20 % sociale koop.
 • Er komen tussen de 15.000 en 20.000 woningen bij. Door kantoorpanden om te bouwen, en nieuwbouw. Onder meer aan de randen van de Waarderpolder en in Schalkwijk.
 • Voor het bouwen van al deze woningen hebben we corporaties, projectontwikkelaars, maar ook een gemeentelijke corporatie nodig.
 • Het aantal daklozen moet flink omlaag. Met name kinderen moeten zo snel mogelijk een echt huis krijgen.
 • Woningcorporaties bezitten door de bezuinigen van het Rijk onvoldoende financiële ruimte om de gewenste aantallen sociale huurwoningen te kunnen bouwen. De gemeente dient de corporaties zoveel mogelijk te helpen met behulp van lage grondprijzen.
 • Als corporaties niet aan de bouwnorm voldoen, zoekt de gemeente andere investeerders voor voldoende nieuwbouw.
 • De SP wil dat de huurders weer baas worden over de corporaties, net zoals in de tijd dat de corporaties nog verenigingen waren en geen stichtingen. De SP zal er daarom alles aan doen om de invloed van huurders te vergroten.
 • Bestaande sociale huurwoningen met achterstallig onderhoud moeten zoveel mogelijk worden gerenoveerd. Slopen en vervangende nieuwbouw is duurder en tast te vaak het karakter van een buurt aan. Corporatiewoningen moeten duurzaam worden gemaakt met de garantie voor de huurders dat zij er in de totale woonkosten niet op achteruit gaan, het garantiefonds dat hiervoor bestaat, blijft intact.
 • In sommige buurten zoals het Rozenprieel verzakt de fundering. De gemeente richt een bouwbureau op, dat huiseigenaren en huurders helpt bij het oplossen van de problemen die zij daarbij ondervinden. De gemeente verstrekt goedkope leningen aan huiseigenaren, die hun fundering moeten herstellen.
 • Tot slot betekent goed wonen dat bewoners zo weinig mogelijk overlast ondervinden. Airbnb moet daarom aan strenge regels worden onderworpen. Het beheer en onderhoud door de gemeente moet goed zijn. Zwerfafval moet zo gauw mogelijk worden verwijderd.
 • Goed wonen is ook groen en duurzaam wonen. Buurtinitiatieven die meer groen in de wijk willen, zoals het initiatief voor een Bavopark, krijgen voorrang bij de verdeling van het beschikbare geld. Dit geldt ook voor initiatieven die meer speelgelegenheid voor kinderen beogen.
 • Goed wonen betekent ook verkeersveilig wonen. De SP wil dat 30 kilometerzones in Haarlem gemeengoed worden. Niet zoals nu dat 50 kilometer “normaal” is en 30 kilometer de uitzondering, maar juist andersom. Straten moeten ook als 30 kilometerzones worden ingericht opdat harder rijden zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt. 's Winters krijgen buurtbewoners van de gemeente zoutbakken en scheppen zodat ze zelf de gladheid op niet doorgaande wegen kunnen bestrijden.
 • Of vergunning parkeren wordt ingevoerd of juist wordt afgeschaft, dat bepaalt  de buurt zelf. Parkeren voor bezoekers blijft mogelijk voor maximaal 30 euro per jaar.
 • Het invoeren van betaald parkeren in de woonwijken wordt teruggedraaid.  We respecteren de uitkomt van het referendum.
 •  In alle buurten met vergunning parkeren wordt een nieuwe peiling gedaan of nog steeds meer dan de helft van de bewoners dit wil.

Veiligheid

Niet iedereen in Haarlem voelt zich even veilig. Haarlemmers, die wonen in Haarlem Oost voelen zich vaker onveilig dan Haarlemmers die in de rest van de stad wonen. Soms wordt dit onveilige gevoel veroorzaakt door criminaliteit, zoals woninginbraken, soms door overlast gevende hangjongeren. Wijkagenten en handhavers zijn belangrijk bij het verminderen van het gevoel voor onveiligheid en voor het bestrijden van criminaliteit en overlast.

De SP wil:

 • Meer handhavers en wijkagenten.
 • In Haarlem Oost dienen meer wijkagenten en handhavers per duizend inwoners dan in de rest van Haarlem. Het politiebureau in Haarlem Oost dient ook in de nachtelijke uren bemand te zijn. Eerst en vooral moet worden voorkomen dat kinderen uitgroeien tot veelplegers door een goede samenwerking tussen scholen en de jeugdhulpverlening.
 • De vaak jonge veelplegers in Haarlem moeten zoveel mogelijk van de straat worden gehaald. Als iemand zijn straf heeft uitgezeten, verdient hij een tweede kans, zodat herhaling zoveel mogelijk wordt voorkomen. De gemeente helpt daarbij onder meer door het geven van uitzicht op werk.
 • Georganiseerde criminaliteit wordt tot slot zo hard mogelijk bestreden door samenwerking tussen politie, handhaving, de belastingdienst en de Fiod.
 • Haarlem wil één van de gemeenten zijn waar wordt geëxperimenteerd met legale wietteelt. Legale wietteelt bestrijdt de georganiseerde criminaliteit en bevordert de volksgezondheid.

Haarlem bereikbaar!

Van en naar Haarlem staan vaak lange files, voor veel mensen een bron van dagelijkse ergernis. Bussen staan in dezelfde files en de treinen zijn overvol. Deze verkeersdrukte moet vooral worden aangepakt door het openbaar vervoer in de metropoolregio Amsterdam sterk te verbeteren, maar ook het wegennet moet worden aangepakt. De fiets moet als het duurzaamste en gezondste vervoersmiddel alle ruimte krijgen en wordt gelukkig steeds populairder.

 • Transferium bij de Ikea waar mensen die een dagje naar Haarlem komen kunnen parkeren met gegarandeerd vervoer naar het centrum.
 • Een onderzoek naar de doorstroming op de Oudeweg, nu hier veel meer verkeer langs gaat sinds het versmallen van de Amsterdamse Vaart.
 • De Velserboog (verbinding randweg A9) moet er zo snel mogelijk komen. Dit vermindert de druk op de Oudeweg.
 • De Vondelweg wordt niet verbreed. Dit kost veel geld, helpt niet met de doorstroom en gaat ten koste van groen.
 • Goed openbaar vervoer kan en moet niet ten koste gaan van de  verkeersveiligheid zoals dat nu met de HOV door de Rijksstraatweg dreigt te gebeuren. Bussen horen niet door de stad te racen. Fijnmazigheid is belangrijk. Het aantal bushaltes wordt daarom niet verminderd.
 • De gemeente moet samen met de Metropoolregio Amsterdam en de provincie zorgen voor een betere openbaar vervoersverbinding met Schiphol en Amsterdam Zuid Oost. Opties zoals het doortrekken van de metro vanaf Amsterdam Sloterdijk naar Haarlem of een light railverbinding met Schiphol moeten worden onderzocht.
 • Haarlem krijgt een permanente aansluiting op het nachtnet van de NS.
 • Er moeten meer fietsenrekken komen bij het station. Fietsen die buiten de rekken staan moeten niet meteen worden afgevoerd naar Cruquius.
 • De subsidie voor buurtfietsenstallingen keert weer terug.
 • Een fietsbrug over de Bolwerken is overbodig, gaat ten koste van openbaar groen en moet er daarom zeker niet komen.

3 Zorgzaam Haarlem

De nieuwe gemeentelijke zorgtaken zijn te snel en met enorme kortingen door het Rijk over de schutting gegooid. De wetten voor de thuiszorg en de jeugdzorg zitten slecht in elkaar. Haarlem moet alle mogelijkheden benutten om het slechte Rijksbeleid te repareren. Want mensen die thuis zorg nodig hebben, of zij nu jong of oud zijn, verdienen goede zorg. En de mensen die zorgen voor deze mensen behoren vaste contracten en een goed salaris te verdienen. Het wantrouwen naar mensen die zorg nodig hebben en zij die zorg geven, gooien we overboord. Er komt veel meer zeggenschap voor patiënten, familie en medewerkers. Zij kunnen goed bepalen hoeveel zorg en ondersteuning er nodig is en de gemeente controleert enkel steekproefsgewijs of er geen te weinig of teveel zorg geboden wordt.

Voor de jeugd geldt dat zorg en ondersteuning vroegtijdig en snel wordt ingezet om zo te voorkomen dat jongeren en of het hele gezin in de kreukels komen. Signalen van kinderopvang en scholen, jeugdartsen en huisartsen, consultatiebureaus en hulpverleners worden serieus genomen en er wordt altijd gewerkt met een goed plan waarin alle problemen worden belicht en aangepakt. Ook hier geldt dat juist degenen die ondersteuning en jeugdzorg nodig hebben en degenen die dit verlenen de spil moeten zijn. Zij worden vertrouwd op hun oordeel en niet gewantrouwd.

Om te voorkomen dat de thuiszorg en jeugdzorg in particuliere handen voornamelijk een verdienmodel is voor de organisaties, willen we een eigen thuiszorgonderneming opzetten en voor zorgaanbieders een winstoogmerkverbod opleggen. Ook dienen er – in overleg – normen te komen om teveel management te voorkomen. Topsalarissen zijn gemaximeerd op het salaris van een wethouder. Geld voor zorg, moet naar zorg.

Over het doelgroepenvervoer zijn veel klachten, zowel van de mensen die gebruik maken van dat vervoer als bij de chauffeurs. Het vervoer komt vaak later dan afgesproken. Chauffeurs krijgen niet alle gemaakte uren uitbetaald. Die klachten moeten worden verholpen.

 • Er komt een gemeentelijk thuiszorgbedrijf voor huishoudelijke verzorging, daardoor worden de dure aanbestedingen overbodig. Voor de jeugdzorg (m.u.v. de vrijgevestigde therapeuten), de dagbesteding, de intramurale zorg en het doelgroepenvervoer gaan we subsidierelaties aan.
 • Er komen buurtteams waarin verpleegkundigen, wijkpsychiaters en huishoudelijk verzorgenden samenwerken.
 • We starten een proef voor een thuiszorgvereniging, waar cliënten samen met hulpverleners over hun eigen zorg gaan.
 • De zorgbehoevende en zorgverlener maken samen een overzicht van wat nodig is, dit wordt steekproefsgewijs getoetst.
 • De eigen bijdrage wordt afgeschaft.
 • De SP stelt daarnaast als subsidievoorwaarde dat minstens 95% van de werknemers een vast contract heeft en dat alle werknemers worden uitbetaald volgens de CAO.
 • Vertrouwen in de professional staat voorop, de medewerkers moeten de indeling van hun werk  grotendeels zelf kunnen bepalen. Zo kunnen de overheadkosten worden beperkt.
 • Er komt een goede samenwerking tussen scholen en de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), zodat zoveel mogelijk problemen vroeg verholpen worden.
 • Veel ouders ervaren het als een bedreiging als er ineens een medewerker van de het CJG op hun stoep staat. Daar wordt in de opleiding van de medewerkers aandacht aan besteed. Bij het CJG werken ook mensen die bekend zijn met de andere cultuur van mensen met een migratieachtergrond.
 • In ieder wijk is een buurthuis waar jongeren avonds terecht kunnen.
 • Specialistisch therapeutische zorg moet in een vroeg stadium kunnen worden ingezet. Juist het inzetten van specialistische zorg in een vroegtijdig stadium kan erger voorkomen en een kostenbesparing opleveren. Rechtstreekse doorverwijzing door de huisarts, schoolarts, kinderarts of psychiater naar specialistische zorg moet daarom mogelijk zijn.
 • De bureaucratie wordt fors teruggedrongen. In de jeugdzorg wordt het gebruik van de ellenlange formulieren van de verzekeraars gestopt en wordt weer per uur gedeclareerd.
 • Ouderen met een beperking kunnen ook gebruik maken van dagbesteding. Die dagbesteding moet zoveel in de eigen buurt mogelijk worden aangeboden. De eigen bijdrage die voor de dagbesteding wordt gevraagd moet minstens worden gehalveerd.
 • Mensen met een beperking die zelfstandig wonen verdienen extra aandacht. Er komt maatschappelijke begeleiding voor hen. Gekeken moet worden hoe de betrokkenheid van de buurt met deze mensen kan worden verhoogd.
 • Het doelgroepenvervoer in Haarlem moet niet meer worden aanbesteed, maar worden gesubsidieerd. De subsidie moet zodanig hoog zijn, dat de chauffeurs voldoende tijd krijgen om het vervoer te verzorgen en dat alle door de chauffeurs gemaakte uren worden uitbetaald. De chauffeurs krijgen een fatsoenlijk loon.
 • Chauffeurs moeten leren omgaan met mensen met een beperking en de aard van de beperking van de mensen die zij vervoeren kennen. Zij behoren voldoende tijd te hebben om hun cliënten de aandacht te geven, die deze nodig hebben.

Opvang

Haarlem zorgt voor de dag- en nachtopvang opvang van economische daklozen, mensen met geestelijke of lichamelijke problemen in instellingen en voor dak- en thuislozen. Verder is Haarlem verantwoordelijk voor de opvang voor vrouwen die zijn gevlucht voor huiselijk geweld. De eigen bijdrage voor vrouwen die worden opgevangen in de vrouwenopvang moet omlaag.

 • Er komen meer plekken in de instellingen die de opvang verzorgen; we werken de wachtlijsten weg.
 • Geen aanbesteding, de instellingen moeten worden gesubsidieerd.
 • De eigen bijdrage voor de vrouwen in de vrouwenopvang moet omlaag. Het krijgen van huurtoeslag moet mogelijk worden. Met elke vrouw dient een gesprek te komen over haar financiële situatie, zodat bijzondere bijstand kan worden gegeven. De opvang moet veiliger worden. Ook in de nacht dient begeleiding aanwezig te zijn.

Armoedebestrijding

Mede op initiatief van de SP is er de laatste vier jaar op dit terrein veel bereikt. De sociale dienst is klantvriendelijker geworden, het invullen van computerformulieren heeft voor een deel plaats gemaakt voor persoonlijk contact met medewerkers.  De schuldhulpverlening komt sneller op gang, ervaringsdeskundigen zijn in dienst getreden bij sociale zaken. Mensen maken van de voorzieningen voor de minima veel meer gebruik dan een paar jaar geleden. De toeslag voor mensen die langdurig in de bijstand zitten is verhoogd van 110 naar 115%. Op 1 januari 2018 komt er een collectieve zorgpolis voor de minima zonder een eigen risico.

Toch leven er In Haarlem leven nog steeds meer dan 4000 kinderen in armoede, een regelrecht schandaal. Het terugdringen van dit aantal is een speerpunt voor de SP. Deze kinderen moeten volledig kunnen meedoen aan onze samenleving en ten opzichte van andere kinderen gelijke kansen hebben om zich te kunnen  ontplooien.

De SP wil:

 • Er komt een beleidsplan dat de armoede onder kinderen aanpakt. In elk gesprek dat sociale zaken heeft met een bijstandsgerechtigde met kinderen moet aan aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om deze kinderen gelijke kansen te geven als andere kinderen.
 • Het budget voor mensen die langer dan drie jaar achtereen een uitkering hebben moet verder worden verhoogd van 115% naar het maximum van 120% van de bijstandsuitkering.
 • Niet iedereen met schulden komt in aanmerking voor schuldsanering. Daarom moet er in Haarlem weer een Gemeentelijke Kredietbank worden opgericht, waar mensen geholpen worden om tegen een lage rente hun schulden af te lossen. Extra aandacht is ervoor de vele jongeren, die in een uitzichtloze financiële situatie verzeild zijn geraakt.
 • Geen enkele dakloze op straat laten slapen. Er mag geen tekort aan bedden optreden in de nachtopvang voor daklozen.

4 Haarlem is groen, goed onderhouden en gezellig

Door hevige regenval merken we de gevolgen van de klimaatverandering. De verstening van de stad behoort plaats te maken voor een vergroening van de stad. Er is de komende tientallen jaren een enorme opgave om Haarlem te verduurzamen. 

 • De verstening van voor- en achtertuinen moet plaats maken voor vergroening van de tuinen. Waar mogelijk worden bomen geplant of kleine plantsoenen gecreëerd. Het hebben van groene gevels en daken wordt gestimuleerd. Er komt meer aandacht komen voor het duurzaam en groen onderhoud in de buurt.
 • Het achterstallig onderhoud van straten moet eindelijk worden opgepakt.
 • De groene randen om Haarlem blijven groen.
 • Initiatieven van bewoners om in een buurt of wijk een energiecoöperatie op te richten worden ondersteund.
 • Het Gemeentelijk Energie Bedrijf Haarlem wordt heropgericht. Er moeten bijvoorbeeld vele tienduizenden, zo niet honderdduizenden, zonnepanelen komen op de daken van Haarlemse huizen, openbare gebouwen en sportkantines. Een Haarlems GEB kan komen met een masterplan om de verduurzaming van de stad te stimuleren en te faciliteren. Het GEB kan ook de warmtekoudeopslag voor zijn rekening nemen.
 • Ook mensen met een lager inkomen profiteren door een lagere energierekening van de verduurzaming.
 • Bij aanbestedingen en inkoop door de gemeente Haarlem is duurzaamheid  een belangrijk ijkpunt. Industriële vervuilers zijn niet welkom in Haarlem. Industriële vervuilers die al in Haarlem gevestigd zijn worden aangepakt.
 • Er moeten meer bomen komen, met voldoende groeiruimte. Nu worden er te veel bomen gekapt, en krijgen nieuw bomen te weinig groeiruimte
 • We intensiveren het ecologisch natuurbeheer van parken, perken en bermen.

Ondernemers

Ondernemers zijn belangrijk voor onze stad. De SP blijft de belangen van de winkeliers en van het midden- en kleinbedrijf dan ook met onverminderde kracht behartigen. De afgelopen vier jaar heeft de SP er voor gezorgd dat een aantal hinderlijke regels voor winkeliers werden geschrapt. Een bezoek aan winkelstraten en centra moet zo  aantrekkelijk mogelijk worden gemaakt.

 • Het faciliteren van eigenaren van winkelpanden die willen bijdragen aan het aantrekkelijker maken van een winkelstraat.
 • Sommige winkelstraten hebben last van onaantrekkelijk ogende fietsenrekken, die een groot gedeelte van de stoep in beslag nemen. In overleg met de winkeliers moet zoveel mogelijk een oplossing voor het fiets parkeren worden gevonden.
 • Onnodige bureaucratische regels die de detailhandel belemmeren worden geschrapt. Het schenken van een kop koffie of een glas wijn in een kledingzaak moet mogelijk zijn zolang er maar geen geld voor wordt gevraagd.
 • De gemeente moet oog hebben voor de soms financieel kwetsbare positie van veel ondernemers en zelfstandige winkeliers. Zij hebben dezelfde rechten op inkomensondersteuning als andere Haarlemmers.
 • De precario voor huurders van winkelpanden ligt in Haarlem hoger dan het landelijk gemiddelde. Deze precario moet tot het landelijk gemiddelde worden teruggebracht.
 • De ondernemers aan de Grote Markt betalen geen precario voor de terrassen als van deze terrassen als gevolg van een evenement zoals de jaarlijkse kermis geen gebruik kan worden gemaakt. Dit geldt ook voor andere plaatsen in Haarlem waar evenementen plaatsvinden.
 • Sociaal ondernemers zijn ondernemers die hun maatschappelijke bijdrage boven winst stellen. Sociale ondernemers  zorgen  op een creatieve en innovatieve manier voor meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit bevordert de sociale cohesie. Deze ondernemers worden daarom zoveel mogelijk ondersteund.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur geeft de stad kleur. Het is een manier om mensen te verbinden en samen te brengen. Een manier om de kijk op de wereld te verbreden en waardering te krijgen voor elkaars gedachtegoed en manier van leven. Cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn ook voor mensen met een minimuminkomen. Het luisteren en kijken naar elkaars muziek, poëzie, zang, dans, fotografie, film, beeldende kunst en manier van eten en drinken kan veel losmaken bij de mens. Het is een manier om elkaar te leren waarderen en met elkaar in gesprek te raken.

We moeten zorgen dat er diversiteit blijft en komt in de grote theaters en andere kunstinstellingen die Haarlem heeft, maar ook moeten we de kleinere initiatieven die uit de samenleving zelf komen steunen. In Haarlem zijn er tal van eigen initiatieven die zorgen voor een creatieve stad. Een stad waar veel muziek, design en andere vormen van kunst  vandaan komt. Hier moeten we trots op zijn en dit moeten we omarmen en niet negeren. Het moet mogelijk zijn voor mensen om naar theaters en musea te gaan, de kosten moeten voor iedereen te dragen zijn en geen drempel zijn om een culturele instelling te bezoeken. Kunst en cultuur is voor en van iedereen. Of het nu het genieten is van een prachtig klassiek concert of het lachen om een clown op de kermis.

Kunst en cultuur waardoor iedereen zich welkom voelt. Haarlem is een van de meest hartelijke steden van Nederland en dat moeten we zo houden. Kunst en cultuur zijn daar een belangrijk onderdeel van en moet daarom de aandacht krijgen die het verdient in de gemeenteraad. De SP denkt dat de gemeente een rol kan spelen in het stimuleren ervan. Haarlem verdient het om nog meer creatieve breinen aan te trekken. Wat kan zorgen dat Haarlem bekend komt te staan als kunststad. Een stad waar bijvoorbeeld een theaterfestival thuis hoort. Als platform voor iedere muzikant, danser, toneelspeler en podiumkunstenaar. Een opstap naar een groter publiek. Meer subsidie voor de kunst en cultuur, zodat de toegankelijkheid van de culturele en kunst instellingen beter wordt. En kleinere initiatieven worden gestimuleerd.

 • Diversiteit in de culturele sector. Leren van elkaars cultuur en daardoor verbinden, zodat men meer let op de overeenkomsten dan op de verschillen.
 • Een theater festival stimuleren. Er zijn diverse kleinere festivals gedurende het jaar. Waarom niet ook een groot festival? De gemeente kan hierin faciliteren.
 • Momenteel kan via de Haarlempas op veel toegangsprijzen korting worden gekregen. Dit is goed om te zien en moeten we in stand houden. Het zou goed zijn als studenten en kinderen gratis de musea van Haarlem kunnen bezoeken.
 • Haarlem kent nu twee kermissen, één op de Zaanenlaan en één op de Grote Markt. Daar kan een derde kleinschalige kermis in Schalkwijk bijkomen.

Sport

Sport is met zijn rijk verenigingsleven en zijn vele vrijwilligers bij uitstek een bindmiddel in de samenleving.  Sport is ook belangrijk voor de gezondheid. De SP wil daarom deelname aan sport zoveel mogelijk bevorderen. Gebrek aan geld mag voor een kind nooit een reden zijn om niet te sporten.

 • De gemeente zorgt voor voldoende en goed onderhouden sportvelden.
 • In elke buurt  is er een plek waar kinderen kunnen bewegen en sporten, of dat nu speeltuintjes zijn of trapveldjes.
 • Elk kind, ook een kind met geen of weinig geld, moet lid kunnen worden van een voetbal, tennis, hockey of cricketvereniging. Voor deze kinderen moeten over de hoogte van de contributie goede en bindende afspraken worden gemaakt met de Haarlemse sportverenigingen.
 • Het rubbergranulaat op kunstgrasvelden, waarvan de gezondheidsrisico’s niet duidelijk zijn, wordt zo snel mogelijk vervangen 

5 De gemeente

Spaarndam Oost en Spaarndam West vormen samen één dorp, één gemeenschap. Deze gemeenschap mag niet door een gemeentelijke herindeling worden gesplitst. Inwoners van Spaarndam zijn van oudsher verbonden met Haarlem en maken gebruik van Haarlemse voorzieningen, zoals het (voortgezet) onderwijs en het ziekenhuis. In een peiling georganiseerd door de dorpsraad bleek dan ook een meerderheid voor aansluiting bij Haarlem.

De SP wil

 • De aansluiting van Spaarndam Oost bij Haarlem.
 • een gekozen dorpsraad, die een budget krijgt waar zij zelfstandig over kan beslissen. Daartoe worden bevoegdheden op het terrein van het beheer en onderhoud, sport en cultuur aan de dorpsraad overgedragen.

Bij de gemeente is de laatste tijd veel kennis verloren gegaan. Op de formatie is tot het bot bezuinigd. Zo heeft Haarlem in tegenstelling tot bijna alle andere gemeenten in Nederland geen grondbedrijf meer. Kerntaken van een grondbedrijf zijn het aan- en verkopen van grond, het bouwrijp maken daarvan, het beheer van gemeentelijke vastgoed, de financieel economische begeleiding en het management van ruimtelijke projecten.

Het verloren gaan van kennis heeft de gemeente veel geld gekost. Er zijn onnodige fouten gemaakt. Ook moet de gemeente nu de expertise inhuren die zij zelf niet meer heeft. Een ander gevolg is dat nu maar liefst bijna 30% van de mensen die bij de gemeente werken uit flex krachten bestaat.  Alles bij elkaar kosten de bezuinigingen op de personeelsformatie de gemeente meer geld dat de bezuinigingen hebben opgeleverd.

De neoliberale wind die de laatste jaren door het stadhuis joeg heeft ook geleid tot het werken in regie. Dit houdt in dat het toezicht op het beheer en onderhoud niet meer door de gemeente zelf wordt gedaan. De gemeente huurt nu dure ingenieursbureaus in om erop toe zien dat de aangetrokken aannemers hun werk goed doen. De ingenieursbureaus doen ook vaak de inspraak in plaats van de wethouder zelf zoals dat in een democratie hoort.

De neoliberalen hebben verder het idee dat de overheid een voorbeeld moet nemen aan het bedrijfsleven. Zo is Spaarnelanden een NV geworden en de SRO een NV en een BV. Gevolg: de bureaucratie is toegenomen, het salaris van de directie is fors verhoogd en dat de arbeidspositie van de medewerkers is ondermijnd. Sportverenigingen worden door de ingewikkelde structuur vaak van het kastje naar de muur gestuurd. De BV verwijst naar de gemeentelijke organisatie en de ambtenaren verwijzen weer terug naar de BV.

De SP wil

 • Het aantal vaste banen bij de gemeente drastisch verhogen.
 • Vaders van een pasgeboren kind krijgen 6 weken ouderschapsverlof.
 • Het werken in regie wordt afgeschaft. De gemeente haalt zelf weer de kennis in huis nodig om het werk van aannemers te controleren. De inspraak bij beheer en onderhoud wordt door de gemeente zelf gedaan.
 • De oprichting van een gemeentelijk grondbedrijf.
 • Spaarnelanden en de SRO moeten weer een onderdeel van de gemeentelijke organisatie worden. 

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website