h
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Hoofdstuk 5: Meer groen in een klimaatbestendige stad

Er is een klimaatcrisis. Daarvan moet niet de rekening bij de Haarlemmers worden gelegd, maar net zoals bij alle grote veranderingen, worden betaald met door het rijk vastgestelde solidaire belastingen op grote vervuilende bedrijven. De gemeente kan met de volgende maatregelen de Stad klimaatbestendiger maken:

 • De gemeente geeft het goede voorbeeld en is in 2025 geen netto verbruiker meer, maar klimaatneutraal of zelfs -positief.
 • We willen ons afval beter scheiden, maar doen dat door vol in te zetten op betere nascheiding (door de gemeente).
 • De gemeente moet weer de zeggenschap pakken over Spaarnelanden NV, die zich bezighoudt met het afval, het groen en het onderhoud in de Stad. Spaarnelanden NV staat wat ons betreft onterecht op afstand als een bedrijf en moet weer een gemeentelijke dienst worden zonder winstoogmerk.
 • Zolang voldoende nieuwbouw van woningen binnen de Stad mogelijk is, blijven de groene randen om Haarlem groen, geen bouwactiviteiten daar.
 • Samen met de bewoners starten we een groen offensief. Er zijn voldoende plekken voorgesteld. Er komt meer verticaal groen, bij oud- en nieuwbouw.
 • De kaalslag van de afgelopen vier jaar halen we in. De honderden bomen die gekapt zijn planten we in de winter van 2023 allemaal terug. Voor elke boom die gekapt moet worden, komen er twee binnen de gemeente terug. En de gemeente neemt zelf groen- en bomenexperts in dienst, geen amateurisme meer.
 • We vergroten het ecologisch bermbeheer. Dat is goedkoper en veel beter voor al het leven in onze Stad.
 • We halen Haarlem zo snel mogelijk van het gas af, zonder dat de rekening daarvoor komt bij de bewoners.
 • Samen met ondernemers blijven we werken aan een circulaire economie.
 • Milieuzones breiden we uit, voor een schonere lucht.
 • Er komt een echte duurzaamheidsbegroting, waardoor er beter gelet kan worden op uitgaven en resultaten beter gemeten worden.
 • Bomen moeten soms wijken als gevolg van werkzaamheden. Vitale bomen die verplant kunnen worden, krijgen een bestemming binnen een project of ergens anders in de Stad. Is er niet direct een nieuwe plek voor een te verplanten boom, dan zal de boom worden verzorgd in het bomendepot.
 • Bomen, en vooral de bladeren, zijn essentieel bij het voorkomen van hittestress. De gemeente maakt daarom jaarlijks de bladmassa balans op. Van alle gekapte en geplante bomen wordt de bladmassa bepaald. Op die manier komt er inzicht of de Stad groener is geworden en klimaatvriendelijker.
 • Kandelaberen is een schadelijke manier van snoeien, en wordt in principe niet meer gedaan. (tenzij het een laatste redmiddel is)
 • De gemeente doet onderzoek naar de kastanjebloedings-ziekte in de Stad en zal waardevolle kastanjebomen waar mogelijk met een behandeling genezen.
 • Kapvergunningen worden openbaar gepubliceerd, inclusief alle documenten die erbij horen zoals foto’s, rapporten, tekeningen etc.
 • Waar mogelijk worden boomspiegels vergroot en voorzien van inheemse bloemen of planten.
 • De gemeentelijke dienst Spaarnelanden helpt bewoners straat voor straat met het aanleggen van geveltuintjes.
 • We gaan met de woningcorporaties in overleg over de vergroening van de tuinen van hun woningbezit.

U bent hier