h
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Hoofdstuk 2b: Een Solidair Haarlem

Met name door landelijk beleid komen Haarlemmers in de verdrukking. De gemeente moet er alles aan doen om solidair te zijn en hen te steunen:

 • Discriminatie, racisme en uitsluiting hebben geen plek in Haarlem. Iedereen voelt zich veilig en mag zijn wie die wil zijn.            
  • De gemeente voert een inclusief beleid met aandacht voor LHBTIQ+ en zorgt voor voldoende expertise hiervoor.
  • De gemeente zet zich actief in voor de veiligheid van iedereen.
 • In het huiselijk geweld beleid extra aandacht voor "eer-gerelateerd geweld" en "huwelijkse gevangenschap". Betere en meer opvangmogelijkheden voor slachtoffers van huiselijk geweld.
 • Sectoren: Horeca, lokale detailhandel, startende ondernemers en de cultuursector hebben harde klappen gekregen door de coronamaatregelen. De komende jaren hebben ze dan ook steun nodig van de gemeente om te kunnen overleven en werkgelegenheid te behouden.
 • Onderwijs: Leerling en schoolkeuze op 1e plaats, ipv financiële overwegingen en gedwongen plaatsingen als gevolg van loten.
  • De kwaliteit van het voortgezet onderwijs beter waarborgen.
  • Ieder kind heeft recht op een veilig schoolklimaat en veilig opgroeien, daarom wordt pesten hard aangepakt.
  • Intensievere aanpak discriminatie op scholen en bij stageplekken.
  • Ook een openbare middelbare school (inclusief VWO) in Schalkwijk.
 • We intensiveren de aanpak van laaggeletterdheid.
 • Er komen meer locaties beschikbaar voor kinderopvang en peuterspeelzalen.
 • Sport moet niet alleen toegankelijk zijn voor mensen met een goed inkomen. We blijven dan ook investeren in goede sportvoorzieningen. Voor grote én voor kleine verenigingen.
 • Schoolzwemmen komt weer terug, niet in groep 8 maar op jongere leeftijd, en onze zwembaden moeten langer openblijven.
 • Lage inkomens: Lonen en uitkeringen zijn veel te laag. Daarom krijgt iedereen die minder heeft dan 130% van de bijstandsnorm, toegang tot meer financiële hulp van de gemeente. Dat kan ook begeleiding zijn naar een beter betaalde baan.
 • Wij willen geen heksenjacht meer op bijstandsgerechtigden. Een vergissing is geen fraude en moet niet leiden tot een boete. In onze gemeente worden bijstandsgerechtigden niet zonder aanleiding bespioneerd en hun privacy wordt gerespecteerd.
 • Het duurt veel te lang voordat het rijk de slachtoffers van het toeslagenschandaal compenseert, daarom moet de gemeente dit voorschieten.
 • Van het minimumloon valt nauwelijks te leven. De gemeente moet daarom haar invloed gebruiken om de laagste lonen te verhogen naar een leefbaar loon. Iedereen die direct of indirect voor de gemeente werkt, verdient een fatsoenlijk loon van minimaal 14 euro bruto per uur.
 • De kostendelersnorm is asociaal, iedereen heeft wat ons betreft recht op een zelfstandig bestaansminimum. Haarlem gaat deze niet meer uitvoeren, zelfs al leidt dit tot een conflict met Den Haag.
 • Opvang dak- en thuislozen: In Haarlem moeten nu te veel mensen gedwongen op straat slapen, vanwege een hardvochtige bureaucratie. We doen recht aan de belofte dat niemand in Haarlem op straat hoeft te slapen en investeren in betere opvang:
  • Daklozen worden respectvol bejegend.
  • In de hulpverlening gaan we op respectvolle wijze met elkaar om.
  • Betere doorstroom- en uitstroommogelijkheden vanuit de opvang (traject)
  • Betere borging van de kwaliteit van de maatschappelijke opvang.
 • Passende voorzieningen voor dak- en thuisloze jongeren: Voor jongeren die op straat terecht komen vanuit bijvoorbeeld jeugdzorg, is de dak- en thuislozen opvang nog eens extra traumatisch. Het is van groot belang dat er voor deze jongeren een oplossing komt.
 • Spaarne Werkt (voorheen Paswerk), o.a. onze sociale Werkvoorziening, moet weer zonder winstoogmerk bij de gemeente worden ondergebracht.
 • Dierenwelzijn: In ons armoedebeleid moet ook ondersteuning zijn hiervoor. Als iemand niet of met moeite rond kan komen, is het zaak dat dierenvoorzieningen (als een dierenarts of voer) toegankelijk blijven.

U bent hier