h

Update uit de raad en fractie 4/6

4 juni 2022

Update uit de raad en fractie 4/6

Beste mensen,

Wij nemen ons voor na iedere raadsvergadering kort verslag te doen.
Om het leuk te houden, zullen we ons beperken tot onze speerpunten en opvallende zaken, zonder de tijdrovende stemverklaringen etc.  : )

Allereerst wie zijn wij:
Ruud Kuin, raadslid en fractievoorzitter
Sibel Ozogul, raadslid
Greet de Goede, schaduwraadslid
Jan Willem Roosch, schaduwraadslid

Formatie college april en mei
De eerste twee raadsvergaderingen (april en mei) stonden vooral in het teken van de onderhandelingen over een nieuw college. Wij hebben vanaf de eerste dag de stelling ingenomen dat voortzetting van de huidige coalitie vanwege de uitslag (4 zetels verlies) niet logisch zou zijn. We boden tevens een alternatief; SP en Jouw Haarlem (2+2=4 zetels) waren bereid met PvdA, GroenLinks en D66 (18 zetels) het meest linkse college te vormen. Inhoudelijk wilden we op drie punten scoren: aanpakken wooncrisis, marktwerking (zoveel mogelijk) uit de zorg en vergroten invloed Haarlemmers. PvdA en GroenLinks kregen daarmee een niet-te-negeren alternatief tegenover voortzetting huidige coalitie. D66 had de voorkeur voor aansluiting van de VVD (5 zetels). Na vele besprekingen en tussenkomst van een informateur (Kees Vendrik van GroenLinks) kozen PvdA, GroenLinks en D66 toch voor voortzetting met het CDA. De ActiePartij mag (zonder wethouder) aanschuiven. Wat ons betreft doet deze keuze geen recht aan de verkiezingsuitslag en is het een gemiste kans op een echt links stadsbestuur.

Raadsvergadering 2 juni
Formatie: Omdat de vijf beoogde college-partijen nog bezig zijn een hoofdlijnen-akkoord uit te werken, wilde de beoogde oppositie een interpellatiedebat (debat waarbij je elkaar kunt bevragen). Dit verzoek werd door de meerderheid afgewezen; wel kwamen de formerende partijen met een korte mededeling dat ze net drie weken bezig zijn, en nog wat meer tijd nodig hebben.

Leegstandsverordening: Op initiatief van de SP, Jouw Haarlem, PvdA, GroenLinks, D66, CDA, Actiepartij en CU is met ingang van 1 augustus a.s. een leegstandsverordening van kracht. Dat betekent kort gezegd dat eigenaren van woningen en winkels, die langer dan zes maanden leegstaan, verplicht worden deze te verhuren. Doen ze dat niet, dan wijst de gemeente huurders voor die panden aan. Dit is, naast de Opkoopbescherming die m.i.v. 1-2-2022 geldt, weer een goede stap in het aanpakken van de wooncrisis. Met het aannemen van de leegstandsverordening gaat het recht op wonen boven bezit. Het eerste jaar is het een pilot, waarbij de handhaving zich richt op de binnenstad. Nu nog de Zelfbewoningsplicht.

Beschermd wonen: De regering is van plan gemeenten zelf verantwoordelijk te maken voor Beschermd Wonen. Je moet hierbij denken aan de opvang en begeleiding van mensen die aangewezen zijn op de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Ze hebben hierbij de bedoeling mensen sneller buiten een instelling, dus in een reguliere woning, te plaatsen. Je kunt dit ook een ordinaire bezuiniging noemen. Om allerlei redenen is het zeer de vraag of dat gaat lukken. Desondanks wil de gemeente met het schaarse geld een 'innovatiefonds' van 1,8 miljoen vormen. Omdat volstrekt onduidelijk bleef wat men voor ogen had met dat fonds, gingen bij ons alle alarmbellen af. Gaat dat naar dure adviesbureaus in plaats van naar zorg? Op (door)vragen van ons, kwam uiteindelijk de toezegging van de wethouder dat al het geld direct naar zorg en opvang gaat. Wij houden dit scherp in de gaten!
Voor de uitvoering van Beschermd Wonen gaat de gemeente een gemeenschappelijk orgaan oprichten met andere omliggende gemeenten. Problemen van andere gemeenten kunnen daarbij ook financiële consequenties voor Haarlem hebben, zonder dat we daarop invloed hebben. Een motie van de VVD om onze invloed hierop te vergroten, hebben wij gesteund, maar haalde helaas geen meerderheid.

Terrein Haarlemmer Stroom (voormalig energiebedrijf): De eigenaar heeft de ambitie om van dit terrein een 'creatieve hotspot' te maken. Men denkt aan cultuur, ontspanning, creatieve industrie, en ondersteunende horecafuncties. Om dit mogelijk te maken is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen opgesteld. Het is de bedoeling dat het terrein het 'industriële erfgoed' (opknappen en herstellen monumenten) behoud en tegelijkertijd een duurzame 'standaard' zet door veel gebruik te maken van zonne-energie.
Bezwaren van omwonenden zijn afgewezen. De gemeenteraad heeft nu het programma van eisen vastgesteld. Een motie van SP en Jouw Haarlem om te garanderen dat het terrein toegankelijk wordt voor mensen met een beperking werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Verder werd er veel tijd besteed aan het benoemen van raadsleden als voorzitter of deelnemer van commissies.

Word vervolgd.
Tot zover voor nu en tot de volgende keer.  : )

ps: voor evt. meer informatie over raadsvergaderingen die geweest zijn en die gaan komen zie https://gemeentebestuur.haarlem.nl

U bent hier